A A A

Załącznik do Instrukcji rozpatrywania skarg/reklamacji klientów Banku Spółdzielczego w Pińczowie

 

BANK SPÓŁDZIELCZY w PIŃCZOWIE

 Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Klientów

 

Klient Banku Spółdzielczego w Pińczowie, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji według poniższych zasad:

1.        W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.

2.        Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.

3.        Klient może składać skargę/reklamację w formie:

 1)      pisemnej - papierowej,

2)      ustnej - w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem przyjmującym skargę/reklamację - osobiście

3)      telefonicznie na nr telefonu - 41 3572037

 4.        Skargi /reklamacje przyjmowane są w miejscu ich złożenia

5.        Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.

6.        Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem posiadającym zwykłą formę pisemną chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej, o czym klient jest informowany na etapie zawarcia umowy.

7.        Skarga/reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej zawartego.

8.        Bank rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, tj. :

1) dla reklamacji związanych z realizacją zlecenia płatniczego oraz zleceń płatniczych dotyczących karty debetowej w terminie nie późniejszym niz 15 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 15 dni roboczych z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza rachunku/Uzytkownika karty, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niz 35 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji.

2) dla pozostałych reklamacji (związanych ze świadczeniem usług innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1) w terminie nie późniejszym niż 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni z uwagi na złożoność sprawy, Bank poinformuje o tym na piśmie Posiadacza rachunku/Użytkownika karty, wskazując przyczynę opóźnienia i okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji, przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi który nie może być dłuższy niż 60 dni od złożenia reklamacji.

9.    Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi/reklamacji wysyłane jest do klienta za pośrednictwem poczty z potwierdzeniem odbioru bądź w innej formie uzgodnionej z klientem, przy czym udzielenie odpowiedzi na skargę/reklamację w innej formie możliwe jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

Bank Spółdzielczy w Pińczowie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.

Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone