A A A

Dla klientów indywidualnych

ROR Konto

 • bezpieczeństwo zgromadzonych środków pieniężnych,
 • dodatkowy zysk z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na ROR oraz możliwość otwierania lokat oszczędnościowych,
 • dobrze wykorzystany czas - przelewy i sprawdzenie konta przez Internet- 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez potrzeby wizyty w Banku!
 • korzystanie z różnych rodzajów poleceń zapłaty : Elixir oraz przelewy natychmiastowe SRBNET
 • możliwoość skorzystania z kredytu  konsumpcyjnego w ROR,
 • swobodne dysponowanie zgromadzonymi na rachunku środkami pieniężnymi,
 • możliwość przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych,
 • możliwość regulowania poleceń zapłaty zaakceptowanych przez Posiadacza ROR,
 • międzynarodowa karta płatnicza VISA dająca możliwość regulowania płatności w kraju i za granicą – bez konieczności posługiwania się gotówką czy czekami,
 • możliwość regulowania przez Bank stałych opłat (np. czynsz, energia, telefon).

 

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym przeznaczony jest dla Posiadaczy ROR Konta na finansowanie bieżących potrzeb.

 

PRP Podstawowy Rachunek Płatniczy

PRP Konto przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które w chwili złożenia wniosku nie będą posiadały innego rachunku prowadzonego w walucie polskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami posiadacze podstawowych rachunków płatniczych mają prawo do zwolnienia z niektórych prowizji. Przede wszystkim nie zapłacą za otwarcie oraz prowadzenie konta, a także za wydanie i obsługę karty. Wszystkie te czynności są bezwarunkowo bezpłatne, co oznacza, że nie musisz spełniać żadnych warunków, aby uniknąć kosztów związanych z obsługą ROR-u. Dodatkowo w ramach podstawowego rachunku płatniczego otrzymasz:

 • 5 darmowych przelewów w miesiącu (w tym zleceń stałych);
 • nielimitowane darmowe operacje w bankomatach i wpłatomatach należących do banku;
 • 5 darmowych transakcji dokonanych w bankomatach i wpłatomatach obcego dostawcy (czyli innego banku lub sieci).

 Jak więc widać, lista uprzywilejowanych czynności obejmuje wyłącznie podstawowe operacje bankowe.

 


Dla klientów bizesowych

 

Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych.

 

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków oraz przeprowadzania krajowych rozliczeń pieniężnych. Jego założenie upraszcza dokonywanie operacji zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych. Środki są dostępne na każde żądanie.

W celu wyodrębnienia środków przeznaczonych na określone cele, jak również dokonywania w tym zakresie rozliczeń Bank otwiera Posiadaczowi dodatkowe rachunki.

Rachunek pomocniczy służy do przeprowadzania przez Posiadacza rozliczeń określonych zawartą z Bankiem umową. Środki są dostępne na każde żądanie.

Rachunek bieżący i pomocniczy umożliwia ponadto:

 • dokonywanie płatności w formie zleceń jednorazowych i stałych,
 • wystawianie czeków gotówkowych w ciężar rachunku,
 • międzynarodowa karta płatnicza VISA Business Debetowa dająca możliwość regulowania płatności w kraju i za granicą – bez konieczności posługiwania się gotówką czy czekami,
 • uzyskanie odnawialnego kredytu w ramach przyznanego limitu.

 


Dla rolników

Rachunki bankowe rolników indywidualnych.

Dla rolników indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pińczowie przygotował prowadzony w walucie polskiej rachunek bieżący dostosowany do ich potrzeb.

 • gromadzenie i przechowywanie środków,
 • przeprowadzanie rozliczeń, w formie dla Klienta dogodnej, - zarówno gotówkowych jak i bezgotówkowych,
 • międzynarodowa karta płatnicza VISA dająca możliwość regulowania płatności w kraju i za granicą – bez konieczności posługiwania się gotówką czy czekami,
 • uzyskanie odnawialnego kredytu w ramach przyznanego limitu.

 W przypadku rachunku rolników indywidualnych nie określono minimalnej, miesięcznej kwoty wpływów/wpłat na rachunek. Przy otwarciu rachunku jak i w czasie trwania umowy, posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika/pełnomocników do dysponowania rachunkiem.

Rolnik może uzyskać kredyt odnawialny w rachunku bieżącym – patrz zakładka kredyty


 

Lokata terminowa to lokata zakładana na konkretny okres, kończy się w określonym z góry dniu. Lokata ta może być nieodnawialna ( wtedy kończy się w czasie określonym z góry) lub odnawialna (przedłużana automatycznie po upływie lokaty).

Założenie lokaty to bardzo prosty proces. Wystarczy, że wpłacisz pieniądze na wybraną przez siebie lokatę bankową podasz kwotę i okres, na jaki zakładasz lokatę, (bank może narzucić pewne ograniczenia np. co do minimalnej i maksymalnej kwoty czy liczby posiadanych lokat). Kiedy czas lokaty minie, bank odda Ci wpłacone pieniądze wraz z odsetkami.

W ofercie Banku Spółdzielczego w Pińczowie są lokaty wnoszone na okres 1,3,6,12,24,36 miesięcy.

Depozyt bankowy to kwota pieniędzy, którą klient lokuje w banku na określony lub nieokreślony czas. Te o określonym terminie wypłaty to lokaty terminowe, na których środki klient zobowiązuje się nie wypłacać do konkretnego dnia. Jeśli wypłaci wcześniej, to nie zostaną dopisane do rachunku odsetki.

Depozyt, który klient lokuje na nieokreślony czas, to depozyt “a’vista”. Charakteryzuje się tym, że można z niego wypłacić gotówkę w każdej chwili i zachować do tej pory naliczone odsetki.

Uprzejmie przypominamy, że depozyty zgromadzone w naszym Banku objęte są ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U.Nr 209, poz. 1315). Wysokość gwarancji to równowartość 100 000 euro.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Podkategorie

Custom

KARTY PŁATNICZE

Karta Kredytowa międzynarodowa karta kredytowa VISA to nowoczesny, bezpieczny i uniwersalny środek płatniczy, zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy. Karta kredytowa VISA skierowana jest do osób fizycznych, ceniących komfort, swobodę finansową oraz bezpieczeństwo.
Limit płatności zbliżeniowych bez podawania kodu PIN został podniesiony do 100 zł. Jedyna zmiana to szybsza i wygodniejsza płatność za większe zakupy!

 

 

 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android. 

Copyright © 2020 BS Pińczów | Wszelkie prawa zastrzeżone